คู่มือสำหรับประชาชน

วีดีทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการ จังหวัดมุกดาหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เชิญชม วีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของจังหวัดมุกดาหาร ได้ที่

http://www.mukdahan.go.th/pr/php

 
“๑๐ พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ๒๕๕๘” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

วันที่ ๑๐ พฤษภาคมของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติเพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้างและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รำลึกถึงความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ และใช้เป็นบทเรียนของสังคมไทยที่ต้องใส่ใจสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัย ในการทำงานให้มากขึ้น กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กำหนดให้มีการจัดงานเป็นประจำทุกปี อย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการดูแลแรงงานให้ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีและ รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ลูกจ้างที่เสียชีวิตจากการทำงานในทุกกรณี สำหรับปี ๒๕๕๘ นี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ” ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวในฐานะประธานเปิดงานว่า ระยะ เวลากว่าสองทศวรรษหลังเกิดความสูญเสียจากโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงงานผลิต ตุ๊กตาเคเดอร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๖ จนเป็นเหตุให้ลูกจ้างเสียชีวิต ๑๘๘ คนและบาดเจ็บอีกกว่า ๔๐๐ ราย นั้น ได้ถูกนำมาเป็นแรงผลักดันให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันดำเนินงานด้านความปลอดภัย ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มีแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น กระทรวงแรงงานได้พัฒนากฎหมาย พัฒนางานและเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับ เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมในการทำงานในปัจจุบัน เพื่อคุ้มครองให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยมีกลไกขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงาน อันได้แก่ การประกาศใช้ระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ตั้งแต่ ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๕๐ เป็นต้นมา, การประกาศใช้พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งการพัฒนาและยกร่างกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทันต่อสภาพการทำงาน ของผู้ใช้แรงงานในปัจจุบันและ ให้เป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงสากล, การจัดตั้งกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นหน่วยงานในการระดมทุนสำรองให้ผู้ประกอบการกู้ยืมหรือสนับสนุนให้ สถานประกอบกิจการมีการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น, การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อใช้เป็นหน่วยงานสนับสนุนแก่ภาครัฐ และภาคเอกชน, การประกาศใช้แผนแม่บทความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ที่ทุกภาคส่วนใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา กรมฯ ได้พัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงานควบคู่ไปกับการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติได้สอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมากขึ้น อาทิโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, โครงการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน, การประกวดคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดีเด่น, การประกวดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพดีเด่น, กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการจัด ประชุมด้านความปลอดภัยในการทำงานร่วมกัน  (การประชุม ASEAN-OSHNET ของกลุ่มประเทศอาเซียน) ทั้งนี้ การที่กรมฯ ได้จัดงาน “๑๐ พฤษภาคม   วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ” ขึ้น ถือเป็นโอกาสดีที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย  ในการทำงานจะมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์ความปลอดภัยในการทำงานร่วม กัน และเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนางานความปลอดภัยฯ ได้อย่างยั่งยืน

 
เผยแพร่วารสาร "ไทยคู่ฟ้า" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

http://www.thaigov.go.th/e-book.html

เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ จากการดำเนินงานของรัฐบาล

ผ่านวารสาร "ไทยคู่ฟ้า"

 
ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานเป็นกรณีพิเศษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ กำหนดให้วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ

เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมในช่วงวันฉัตรมงคล ดังนั้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จึงขอความร่วมมือจากนายจ้าง ลูกจ้าง ให้วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดงานเพิ่มพิเศษแก่ลูกจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงวันฉัตรมงคล

โดยไม่ถือเป็นวันลา และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ลูกจ้างใช้ความระมัดระวังในการเดินทางขับขี่ยานพาหนะเคารพกฎจราจร ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง

และวางแผนการเดินทางไปกลับเพื่อความปลอดภัย

 

 
การทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ด้วยวันที่ ๑ พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

โดยจัดองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำไปทอดถวาย ณ.วัดบรรพตมโนรมย์ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาการ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาปริยัติธรรม

จึงขอเชิญชวนข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัดและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ด้วย


 
มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุข ทั่วไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2

แบบสำรวจ

คุณรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์เรา
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สมาชิก : 1
Content : 42
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 7267

จำนวนผู้ออนไลน์อยู่

เรามี 188 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
porn sex watch youporn porn free porn free porn deutsche porn porn free porn xnxx free porn