“๑๐ พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ๒๕๕๘” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

วันที่ ๑๐ พฤษภาคมของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติเพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้างและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รำลึกถึงความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ และใช้เป็นบทเรียนของสังคมไทยที่ต้องใส่ใจสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัย ในการทำงานให้มากขึ้น กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กำหนดให้มีการจัดงานเป็นประจำทุกปี อย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการดูแลแรงงานให้ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีและ รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ลูกจ้างที่เสียชีวิตจากการทำงานในทุกกรณี สำหรับปี ๒๕๕๘ นี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ” ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวในฐานะประธานเปิดงานว่า ระยะ เวลากว่าสองทศวรรษหลังเกิดความสูญเสียจากโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงงานผลิต ตุ๊กตาเคเดอร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๖ จนเป็นเหตุให้ลูกจ้างเสียชีวิต ๑๘๘ คนและบาดเจ็บอีกกว่า ๔๐๐ ราย นั้น ได้ถูกนำมาเป็นแรงผลักดันให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันดำเนินงานด้านความปลอดภัย ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มีแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น กระทรวงแรงงานได้พัฒนากฎหมาย พัฒนางานและเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับ เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมในการทำงานในปัจจุบัน เพื่อคุ้มครองให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยมีกลไกขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงาน อันได้แก่ การประกาศใช้ระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ตั้งแต่ ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๕๐ เป็นต้นมา, การประกาศใช้พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งการพัฒนาและยกร่างกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทันต่อสภาพการทำงาน ของผู้ใช้แรงงานในปัจจุบันและ ให้เป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงสากล, การจัดตั้งกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นหน่วยงานในการระดมทุนสำรองให้ผู้ประกอบการกู้ยืมหรือสนับสนุนให้ สถานประกอบกิจการมีการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น, การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อใช้เป็นหน่วยงานสนับสนุนแก่ภาครัฐ และภาคเอกชน, การประกาศใช้แผนแม่บทความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ที่ทุกภาคส่วนใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา กรมฯ ได้พัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงานควบคู่ไปกับการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติได้สอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมากขึ้น อาทิโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, โครงการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน, การประกวดคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดีเด่น, การประกวดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพดีเด่น, กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการจัด ประชุมด้านความปลอดภัยในการทำงานร่วมกัน  (การประชุม ASEAN-OSHNET ของกลุ่มประเทศอาเซียน) ทั้งนี้ การที่กรมฯ ได้จัดงาน “๑๐ พฤษภาคม   วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ” ขึ้น ถือเป็นโอกาสดีที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย  ในการทำงานจะมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์ความปลอดภัยในการทำงานร่วม กัน และเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนางานความปลอดภัยฯ ได้อย่างยั่งยืน

 
เผยแพร่วารสาร "ไทยคู่ฟ้า" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

http://www.thaigov.go.th/e-book.html

เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ จากการดำเนินงานของรัฐบาล

ผ่านวารสาร "ไทยคู่ฟ้า"

 
สงกรานต์สืบสานอย่างสร้างสรรค์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 

 

วันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของประเทศไทย เป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน คำว่าสงกรานต์ นั้นมาจากภาษาสันสฤต แปลว่า ผ่าน หรือเคลื่อนย้าย หมายถึง การเคลื่อนไทยมาช้านาน ซึ่งเป็นการย้ายของพระอาทิตย์เข้าไปจักรราศีใดราศีหนึ่ง แต่ความหมาย ที่คนไทยทั่วไปใช้ จะหมายถึงเฉพาะวันและเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษในเดือนเมษายนเท่านั้น

ความสำคัญของวันสงกรานต์นั้นเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายนนั้น ถือเป็นวันสังขานต์ล่อง ในวันนี้เริ่มจากตอนเช้าควรจะทำความสะอาดในบ้าน ตามถนนและตรอกซอยเข้าบ้าน จากนั้นทำความสะอาดชำระล้างร่างกายให้สะอาด ทำจิตใจผ่องใสเพื่อเตรียมรับสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาในชีวิต และในวันนี้เริ่มมีการเล่นสาดน้ำตามประเพณีของไทย
วันที่ ๑๔ เมษายน เป็นวันเนา วันนี้จะทำสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นมงคล เป็นวันที่มักมีการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านมากมายเช่น ขนทรายเข้าวัด ก่อพระเจดีทราย ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ การแสดงทางวัฒนธรรมและมหรสพอื่น การเล่นสาดน้ำตามประเพณีไทยมักเล่นกันวันนี้มากเป็นพิเศษ

วันที่ ๑๕ เมษายน เป็นวันพญาวัน หรือวันเถลิงศกในตอนเช้า จะจัดเตรียมอาหาร คาวหวานใส่สำรับไปถวายพระที่วัด เสร็จจากการทำบุญตักบาตร จะถวายทานเจดีย์ทราย ปล่อยนกปล่อยปลา สรงน้ำพระพุทธเจดีย์ ค้ำต้นโพธิ์ภายในวัดและหมู่บ้าน รวมทั้งสรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมือง

กิจกรรมที่ประชาชนชาวไทยจะร่วมกันทำในวันสงกรานต์นั้น เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าจะทำบุญตักบาตรถวายพระ หลังจากตักบาตรเสร็จแล้วจึงเลี้ยงพระฉันเช้าที่ศาลาการเปรียญ และสรงน้ำพระพุทธรูป โดยนำดอกไม้ ธูปเทียนไปบูชาแล้วจึงนำน้ำอบไปประพรมที่องค์พระ เพื่อแสดงความเคารพบูชาและสรงน้ำท่านในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อสรงน้ำพระพุทธรูปแล้วจึงจะสรงน้ำพระสงฆ์ โดยมากเป็นสมภารเจ้าวัด ซึ่งจะเป็นการสรงน้ำจริงๆ เมื่อสรงเสร็จแล้วจึงครองไตรจีวรใหม่ที่อุบาสกอุบาสิกานำมาถวาย หลังจากนั้นท่านขึ้นธรรมาสน์เทศน์อำนวยพรปีใหม่ให้แก่ผู้ที่ไปสรงน้ำ

รวมทั้งมีพิธีรดน้ำญาติผู้ใหญ่และผู้ที่เป็นที่เคารพนับถือ เพื่อขอศีลขอพรตามประเพณี เหตุที่มีการสรงน้ำ รดน้ำ และสาดน้ำในวันสงกรานต์ เนื่องมาจากความเชื่อ ที่ว่าการสาดน้ำจะช่วยให้ ฝนฟ้าตกบริบูรณ์ เนื่องจากน้ำเป็นเครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์ เมื่อมีน้ำในการเพาะปลูก ทำไร่ไถนาก็ได้ผล นอกจากนี้ยังมีการขนทรายเข้าวัดและประเพณีบังสุกุลอัฐญาติ ผู้ใหญ่ การบังสุกุลนั้นโดยมากทำในวันสรงน้ำพระหรือไม่ก็ทำในวันท้ายวันสงกรานต์ เพราะตามประเพณีในสมัยก่อนไม่ให้เอาอัฐิเข้าบ้านโดยจะให้ฝังไว้ใต้โคนต้นโพธิ์ในวัด หลังจากนั้นจึงจะนิมนต์พระไปบังสุกุล และเมื่อทำบุญเรียบร้อยแล้ว มักจะนิยมปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อต่อชีวิตให้กับสัตว์นั้น ๆ

สำหรับในปีนี้ทางครม. ออกกฎเข้ม 8 ข้อห้ามรับสงกรานต์ 58 รณรงค์ใช้ขันเล่นน้ำตามประเพณี

ร้อยเอก นายแพทย์ ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบวิถีปฏิบัติในการเล่นน้ำในประเพณีสงกรานต์ตามแบบดั่งเดิมของไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ รวมทั้ง มอบหมายให้ทางกระทรวงท่องเที่ยวฯ ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและสาธารณะได้รับทราบถึงระเบียบข้อห้ามดังนี้

1. การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่ใส่เสื้อผ้าที่ล่อแหลมโดยรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง หรือเสื้อลายดอก
2. การห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมงานสงกรานต์
3. การห้ามเล่นน้ำที่มีสิ่งเจือปน แป้ง น้ำแข็ง และโฟม
4. การห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงหรืออุปกรณ์เล่นน้ำที่อาจเกิดอันตรายโดยรณรงค์ให้ใช้ขันน้ำตามประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม
5. การห้ามขับรถกระบะบรรทุกน้ำในการเล่นน้ำสงกรานต์ไปในที่ชุมชนหรือบริเวณจัดงาน
6. การแสดงภาพลักษณ์ที่เหมาะสมในการเล่นน้ำสงกรานต์โดยรณรงค์ไม่ให้มีการแสดงหรือการเต้นที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
7. หากมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมประเพณีงานสงกรานต์ ขอให้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องและส่งเสริมประเพณีไทย
8. ขอให้มีการกำหนดเวลาการเล่นน้ำที่ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาการจราจร และการเกิดอาชญากรรมในยามวิกาล

 
ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานเป็นกรณีพิเศษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ กำหนดให้วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ

เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมในช่วงวันฉัตรมงคล ดังนั้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จึงขอความร่วมมือจากนายจ้าง ลูกจ้าง ให้วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดงานเพิ่มพิเศษแก่ลูกจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงวันฉัตรมงคล

โดยไม่ถือเป็นวันลา และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ลูกจ้างใช้ความระมัดระวังในการเดินทางขับขี่ยานพาหนะเคารพกฎจราจร ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง

และวางแผนการเดินทางไปกลับเพื่อความปลอดภัย

 

 
การทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ด้วยวันที่ ๑ พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

โดยจัดองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำไปทอดถวาย ณ.วัดบรรพตมโนรมย์ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาการ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาปริยัติธรรม

จึงขอเชิญชวนข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัดและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ด้วย


 
มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุข ทั่วไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 2
 

แบบสำรวจ

คุณรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์เรา
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สมาชิก : 1
Content : 42
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 3813

จำนวนผู้ออนไลน์อยู่

เรามี 185 บุคคลทั่วไป ออนไลน์