1131137
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
27
1090
27
1127620
1534
10426
1131137

Your IP: 192.168.2.69
2022-07-03 01:05

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจการเข้ารับการอบรม

โครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน หลักสูตร มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓)

กับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์

ผ่านระบบ Zoom Meeting ระว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565

กสร. ตอบข้อสงสัย พนักงาน รปภ.ทำงานเกิน 8 ชั่วโมง

ส่วนที่เกินถือเป็นการทำงานล่วงเวลา มีสิทธิได้ค่าตอบแทน 1 เท่า

------------------------

            กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชี้แจงข้อสงสัยกรณีงานรักษาความปลอดภัย หากทำงานเกิน 8 ชั่วโมง ส่วนที่เกินถือเป็นการทำงานล่วงเวลา แต่เนื่องจากลักษณะงานเป็นงานเบา (Light Work) หรืองานที่ไม่ได้ทำต่อเนื่องกันตลอดเวลา กฎหมายยกเว้นไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด แต่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน 1 เท่า

          นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชี้แจงว่า กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดให้ลูกจ้างทำงานวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง หรือสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน 48 ชั่วโมง เนื่องจากมีความมุ่งหมายให้ลูกจ้างได้พักผ่อน ใช้เวลากับครอบครัวรวมถึงพัฒนาตนเองตามหลัก 8:8:8 หากนายจ้างประสงค์ให้ลูกจ้างทำงานเกินเวลาปกติหรือทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราว ๆ ไป  โดยอาจทำเป็นหนังสือก็ได้ ด้วยวาจาก็ได้ หรือทำติดต่อกันไปหากลักษณะงานนั้นถ้าหยุดจะเสียหายแก่งานหรือเป็นงานฉุกเฉิน กรณีนี้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาในอัตรา 1.5 เท่า สำหรับวันทำงานปกติ หรือ 3 เท่า สำหรับการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ส่วนกรณีงานอยู่เวรเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สิน หรืองานรักษาความปลอดภัย ทั้งนายจ้างและลูกจ้างต่างเข้าใจว่าเวลาทำงานปกติของงานรักษาความปลอดภัยจะต้องทำงานวันละ 12 ชั่วโมง ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ในความเป็นจริงแล้วเป็นการทำงานเวลาทำงานปกติวันละ 8 ชั่วโมง และทำงานล่วงเวลาวันละ 4 ชั่วโมง หากนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราว ๆ ไป การตกลงในสัญญาจ้างตั้งแต่แรกที่เข้าทำงานว่าลูกจ้างต้องยินยอมทำงานล่วงเวลา ไม่ถือว่าเป็นการให้ความยินยอมตลอดไป ทั้งนี้ ลักษณะงานรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปไม่ใช่งานในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจหลักของสถานประกอบกิจการ มีลักษณะเป็นงานเบา (Light Work) หรืองานที่ไม่ได้ทำต่อเนื่องกันตลอดเวลา กฎหมายจึงกำหนดข้อยกเว้นเรื่องอัตราค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาแตกต่างจากงานทั่วไป งานประเภทนี้ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด แต่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน 1 เท่า ตามกฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่สถานประกอบกิจการหรือนายจ้าง อย่างไรก็ดีหากนายจ้างตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาสูงกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดก็สามารถทำได้ หรือลูกจ้างอาจดำเนินการยื่นข้อเรียกร้องต่อนายจ้างจนมีข้อตกลงเกี่ยวกับการจ่ายค่าล่วงเวลาอัตราสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดก็สามารถทำได้

         อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับข้อเสนอของกลุ่มลูกจ้างในงานรักษาความปลอดภัยที่ต้องการแก้กฎหมายให้มีการจ่ายค่าล่วงเวลาในอัตรา 1.5 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง เช่นเดียวกันกับลูกจ้างซึ่งทำงานในงานทั่วไปนั้น กรมจะได้ดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขกฎหมายต่อไป

??ข่าวประชาสัมพันธ์??

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงาน กำหนดจัดการอบรมโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หลักสูตร แนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจต่อการบริหารงานบุคคล รุ่นที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Application ซึ่งกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2565

โดยขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรมให้กับสถานประกอบการที่สนใจ
ตามลิงค์ที่ส่งมานี้

- ท่านสามารถลงทะเบียนหลักสูตรที่สนใจได้ที่?
https://eservice.labour.go.th/

- คู่มือสำหรับเข้าสู่ระบบการลงทะเบียน?
https://drive.google.com/file/d/1GdwQZlvbKkZLK8us0vzaxHK91wRqmHKZ/view?usp=sharing

หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โทรศัพท์ 0 2660 2103 - 4